Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Statut – obowiązujący od 1 grudnia 2017 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 21 stycznia 2020 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 30 września 2019 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 28 maja 2019 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 11 maja 2021 r. Pobierz

Nowelizacja statutu z dnia 4 czerwca 2021 r. Pobierz

Regulaminy, plany, programy

Ogólne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii Pobierz
Program wychowawczo-profilaktycznyPobierz
Zasady organizowania wycieczek szkolnych Pobierz
Zasady podziału na grupy językowe Pobierz
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Pobierz
Zasady postępowanie w sytuacji zaistnienia zdarzenia/wypadku Pobierz
Procedury na wypadek wtargnięcia napastnika Pobierz
Procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy/stalkingu Pobierz
Procedury postępowania wobec agresywnego zachowania ucznia Pobierz
Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzeniaPobierz
Wewnątrzszkolny system „kroków” wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze Pobierz
Zasady korzystanie ze stołówki szkolnej podczas obiadów Pobierz
Regulamin „Szczęśliwego Numerka” Pobierz
Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły Pobierz
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu Pobierz
Procedura uzyskania karty rowerowej Pobierz

Dokumenty z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dokumenty ppp

Ocenianie - zachowanie

Regulamin zachowania ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 Pobierz
Kryteria ocen zachowania Pobierz

Ocenianie - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Edukacja wczesnoszkolna Pobierz
Język angielski – wymagania ogólne Pobierz
Język angielski klasa 1 Pobierz
Język angielski klasa 2 Pobierz
Język angielski klasa 3 Pobierz
Język angielski klasa 4 Pobierz
Język angielski klasa 5 Pobierz
Język angielski klasa 6 Pobierz
Język angielski klasa 7 Pobierz
Język angielski wymagania ogólne Pobierz
Język niemiecki klasa 7 Pobierz
Język polski – wymagania ogólne Pobierz
Język polski klasa 4 Pobierz
Język polski klasa 5 Pobierz
Język polski klasa 6 Pobierz
Język polski klasa 7 Pobierz
Matematyka – wymagania ogólne Pobierz
Matematyka klasa 4 Pobierz
Matematyka klasa 5 Pobierz
Matematyka klasa 6 Pobierz
Matematyka klasa 7 Pobierz 
Matematyka klasa 8 Pobierz

Historia Pobierz
Przyroda Pobierz
Biologia – wymagania ogólne Pobierz
Biologia klasa 5 Pobierz
Biologia klasa 6 Pobierz
Biologia klasa 7 Pobierz
Geografia klasa 5 Pobierz
Geografia klasa 6 Pobierz
Geografia klasa 7 Pobierz
Fizyka – wymagania ogólne Pobierz
Fizyka klasa 7 przedmiotowy-system-oceniania-to-jest-fizyka-klasa-7
Fizyka klasa 8 przedmiotowy-system-oceniania-to-jest-fizyka-klasa-8
Chemia klasa 7 Pobierz
Muzyka Pobierz
Muzyka klasa 7 Pobierz
Plastyka Pobierz
Plastyka klasa 7 Pobierz
Technika i zajęcia techniczne Pobierz
Informatyka klasa 4 Pobierz
Informatyka klasa 5 i 6 Pobierz
Informatyka klasa 7 Pobierz
Wychowanie fizyczne Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 7 i 8 Pobierz
Religia Pobierz

Rozkład materiału

Biologia klasa 5 Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna klasa 2 Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna klasa 3 Pobierz
Geografia klasa 5 Pobierz
Historia klasa 4 Pobierz
Historia klasa 5 Pobierz
Historia i społeczeństwo klasa 6 Pobierz
Informatyka klasa 1 Pobierz
Informatyka klasa 2 Pobierz
Informatyka klasa 4 Pobierz
Informatyka klasa 5 Pobierz
Język angielski klasa 1 Pobierz
Język angielski klasa 2 Pobierz
Język angielski klasa 3 Pobierz
Język angielski klasa 4 Pobierz
Język angielski klasa 5 Pobierz
Język angielski klasa 6 Pobierz
Język polski klasa 4 Pobierz
Język polski klasa 5 Pobierz
Język polski klasa 6 Pobierz
Matematyka klasy 4 i 5 Pobierz
Matematyka klasa 6 Pobierz
Matematyka klasy 4-8 Pobierz
Fizyka klasa 7 Pobierz
Fizyka klasa 8  Pobierz

Muzyka klasa 4 Pobierz
Muzyka klasa 5 Pobierz
Muzyka klasa 6 Pobierz
Przyroda klasy 4 i 6 Pobierz
Plastyka klasa 4 Pobierz
Plastyka klasa 5 Pobierz
Plastyka klasa 6 Pobierz
Religia klasa 1 Pobierz
Religia klasa 2 Pobierz
Religia klasa 3 Pobierz
Religia klasa 4 Pobierz
Religia klasa 5 Pobierz
Religia klasa 6 Pobierz
Technika klasa 4 Pobierz
Technika klasa 5 Pobierz
Technika klasa 6 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 1 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 2 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 4 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 5 Pobierz
Wychowanie fizyczne klasa 6 Pobierz
Zajęcia komputerowe klasa 3 Pobierz
Zajęcia komputerowe klasa 6 Pobierz