Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w naszej szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole lub przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęci mogą być uczniowie:

 • z niepełnosprawnością,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji,
 • szczególnie uzdolnione,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • będące w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 • zaniedbane środowiskowo z powodu sytuacji bytowej ucznia i rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej szkole

Dla rodziców:

 • rozmowy
 • porady
 • konsultacje
 • warsztaty
 • szkolenia
 • działania profilaktyczne

Dla uczniów:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia terapeutyczne
 • działania profilaktyczne
 • rozmowy
 • porady
 • konsultacje
 • pomoc materialna

Dla nauczycieli:

 • rozmowy
 • konsultacje
 • warsztaty
 • szkolenia

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

 • dobrowolne,
 • bezpłatne,
 • organizowane na wniosek ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
help
school

Formy pomocy materialnej:

 • „wyprawka szkolna”,
 • stypendium szkolne za wyniki w nauce,
 • bezpłatne obiady w stołówce szkolnej,
 • zasiłek losowy w formie pieniężnej lub rzeczowej,
 • bezpłatne kolonie.

Warunki udziału uczniów w zajęciach

1. Dydaktyczno – wyrównawczych:

 • znaczne trudności w opracowaniu minimum programowego,
 • pisemna zgoda rodzica/opiekuna

2. Korekcyjno – kompensacyjnych:

 • zalecenie w poradni psychologiczno – pedagogicznej (opinia)

3. Logopedycznych:

 • uczniowie zakwalifikowani w toku badań przesiewowych przez nauczycieli logopedów
 • pisemna zgoda rodzica/ opiekuna

4. O charakterze terapeutycznym:

 • pisemna zgoda rodzica/opiekuna

Uwaga:

 • Liczba miejsc jest ograniczona!
 • O kolejności i czasie uczestniczenia decyduje prowadzący zagadnienie z Dyrektorem szkoły.
 • Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do aktywnego, systematycznego w nich udziału, a rodzic/ opiekun – do kontaktu z prowadzącym zajęcia.

Dodatkowe informacje

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną nie są obejmowane tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują, np. będące w trudnej sytuacji, zaniedbane środowiskowo, z trudnościami adaptacyjnymi itp. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana nie tylko uczniom, ale też rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Są to porady, szkolenia, konsultacje, warsztat.

Zajęcia psychoedukacyjne:

 • Odbywają się w grupach
 • W zależności od potrzeb: tematyka, czas trwania, wielkość grupy
 • Część teoretyczna przeplatana metodami aktywizacyjnymi: gry i zabawy, burza mózgów, elementy dramy, itp.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców:

 • Prowadzi w zależności od potrzeb pedagog i/ lub psycholog
 • Cykl 10 zajęć poświęcony doskonaleniu umiejętności porozumiewania się z dziećmi, stawiania im granic
 • 90-cio minutowe zajęcia grupowe co 2 tydzień

Akty prawne

Akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zobacz
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zobacz