Samorząd

Samorząd 2016/2017

Przewodnicząca: Nina Skopiak kl. 6d
Zastępcy: Weronika Grzywacz kl. 6c, Kamila Srebnicka kl. 6c

Samorząd 2014/2015

Przewodnicząca: Patrycja Jankowska, kl. VIa
Zastępcy: Katarzyna Solka, kl. VIa, Jan Kustra, kl. VId
Opiekunowie: Paweł Kochański, Marta Szlaga

Samorząd 2013/2014

Klasy 4-6
Przewodnicząca: Julia Secheniewicz
Zastępcy: Klaudia Mikus i Maja Wiśniewska
Opiekunowie: Paweł Kochański i pani Marta Gorzkowska

Klasy 1-3 – I zmiana
Igor Zawada kl. III b
Emilia Trochim kl. III d
Oliwia Kowalczyk kl. III e
Opiekunowie: Elżbieta Pośnik i Barbara Kaliściak

Klasy 1-3 – II zmiana
Andrzej Czerw kl. III a
Zuzanna Cichocka kl. III c
Filip Heba kl. III f
Opiekunowie: Maria Osiecka i Magdalena Pośnik

Samorząd 2012/2013

Przewodnicząca: Katarzyna Kęsik
Zastępcy: Maria Sipak i Mikołaj Grudziński
Opiekunowie: Joanna Rącz, Piotr Marszałek

Cele i zadania samorządu szkolnego

1. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów.
2. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
3. Tworzenie więzi między uczniami.
4. Podtrzymywanie tradycji w szkole.
5. Organizowanie czasu wolnego.

happy

Regulamin samorządu szkolnego

1. Samorząd Szkolny jest reprezentantem ucznia i działa na terenie szkoły.
2. Samorząd Szkolny tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organami Samorządu Szkolnego są: ogólne zebranie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 – Zarząd Samorządu.
4. Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe.
5. W skład Zarządu Samorządu Szkolnego wchodzą: przewodniczący, zastępcy (dwóch uczniów), sekretarze (dwóch Uczniów).
6. Samorząd działa kolegialnie, zebrania Zarządu zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.
7. Przedstawicielami samorządów Klasowych współdziałających z Zarządem są: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
8. W posiedzeniach Zarządu Samorządu mogą uczestniczyć: Dyrektor Szkoły, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele organizacji szkolnych.
9. Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
– prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
– prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
10. Do zadań Samorządu Szkolnego należy:
– pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;
– dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne;
– współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
– organizowanie pomocy koleżeńskiej;
– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
– rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich;
– zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród za aktywną pracę na rzecz szkoły;
– organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na cele szkolne;
11. Samorząd Szkolny opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
12. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
13. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
14. Zmiany w składzie Zarządu Samorządu mogą być dokonywane tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
15. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na Zebraniu Samorządu Szkolnego Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Szkolnego w dniu 16.11.2003r.